Zdravstveni značaj

Štetni glodari učestvuju u prenošenju uzročnika velikog broja bolesti čoveka, domaćih i divljih životinja. Uzročnike bolesti šire preko izlučevina zagađujući hranu i prostor, preko artropoda koje parazitiraju na njima, mehanički na telu, kao i direktno ugrizom.

Bolesti koje se od miševa i pacova prenose na ljude i životinje:

 •  virusne bolesti
 •  bakterijske bolesti
 •  gljivične bolesti
 •  parazitske bolesti

Ekonomski značaj štetnih glodara

 •  uništavanje hraniva i gotove hrane namenjene ishrani ljudi i domaćih životinja (pojedeno i uništeno zagađivanjem)
 •  uništavanje i oštećenje povrtlarskih kultura, voća u voćnjacima i skladištima
 •  uništavanje semena i sadnica u rasadnicima, plodova voća u voćnjacima i skladištima
 •  uništavanje i oštećenje građevinskih objekata i njihovih delova
 •  oštećenje nameštaja, tekstilnih, kožnih i drugih proizvoda u fabrikama, magacinima i domaćinstvima
 •  uništavanje i oštećenje arhivskog materijala, umetničkih predmeta, kulturnih dobara
 •  oštećenje tehničkih uređaja i instalacija

Utvrđivanje dinamike sprovođenja mera:

 •  opis korišćenih otrovnih sredstava protiv glodara
 •  formiranje ček-mapa
 •  postavljanje kutija za izlaganje rodenticida
 •  dopuna rodenticida
 •  procena aktivnosti glodara
 •  uklanjanje uginulih glodara
 •  uklanjanje izlovljenih glodara
 •  zamena lepljivih klopki
 •  sačinjavanje zapisa

Kritične tačke za glodare su:

 •  površine u ekonomskom dvorištu
 •  kanalizacioni i toplovodni sistemi
 •  okruženje – neuređene površine
 •  mesta odlaganja otpada
 •  proizvodni pogoni
 •  skladište gotovih proizvoda
 •  restorani za ishranu radnika i garderobe
 •  sva skrivena mesta gde ima otpadaka hrane

Direktne mere suzbijanja glodara

Deratizacione kutije i klopke za kontrolu i suzbijanje štetnih glodara moraju biti postavljene tako da ne postoji mogućnost kontaminacije proizvoda i sirovina.

Deratizacione kutije i klopke moraju biti: fiksirane, neoštećene, čiste i označene.

Suzbijanje se sprovodi sistematski po planu tokom cele godine. Kontrola klopki i deratizacionih kutija sprovodi se na trideset dana, a izmena izloženih mamaca zavisno od formulacije na šezdeset do sto dvadeset dana.